Privacy- en Cookiebeleid

Cooper Consumer Health NL B.V. (voorheen Vemedia B.V.), gevestigd te Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland, (hierna te noemen: “de Vennootschap”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: “het Beleid”) geeft informatie over dewijze waarop de Vennootschap omgaat met uw persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt.

 1. Algemeen

Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van deze website.

Dit Beleid kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van dit Beleid.

 1. Verzamelde persoonsgegevens

De Vennootschap, de verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Vennootschap kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • het aan u toegewezen IP-adres tijdens uw verbinding;
 • de datum en tijd waarop u deze website bezoekt;
 • de geraadpleegde pagina's;
 • van welke browser gebruik wordt gemaakt;
 • welk platform en/of besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd;
 • de in het kader van Google Analytics verkregen informatie;
 • de gebruikte zoekmachine en zoektermen voor het vinden van de website; en
 • persoonsgegevens die u via deze website verstrekt. De persoonsgegevens die u aan de Vennootschap verstuurt kunnen het volgende omvatten: uw geboortedatum, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en in welke producten u geïnteresseerd bent.
 1. Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

De Vennootschap en de entiteiten waarmee de Vennootschap uw persoonsgegevens deelt, mogen deze persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het aan u verstrekken van de specifieke informatie waar u via deze website om heeft verzocht;
 • het doen van aanbiedingen voor (de omgeving van) producten van de Vennootschap, waaronder derde partijen waarmee de Vennootschap samenwerkt; en
 • het meten van het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van deze website, onder andere om verbeteringen aan te brengen aan deze website.

Daarnaast kan de Vennootschap geanonimiseerde gegevens onder andere gebruiken om deze website te verbeteren.

 1. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De Vennootschap gebruikt uw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belangen om met u te communiceren, haar producten en diensten aan te prijzen en haar aanbod te verbeteren.

De Vennootschap heeft een afweging gemaakt tussen uw belangen, rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap, en is van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens, gezien de geboden mate van transparantie en de rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft, geen wezenlijke invloed heeft op uw belangen, rechten en vrijheden.

 1. Verstrekken van uw persoonsgegevens

De Vennootschap kan uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen van de Vennootschap verstrekken. Daarnaast kan de Vennootschap uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekken:

 • als de Vennootschap een zakelijk samenwerkingsverband is aangegaan met detailhandelaars, gezondheidsforums of promotionele partners. Deze entiteiten kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een inschatting te maken van uw interesses en kunnen u voorzien van promotiemateriaal, advertenties en andere materialen.
 • als de Vennootschap op basis van wet- en regelgeving verplicht is te voldoen aan een verzoek om het verstrekken of delen van uw persoonsgegevens.
 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

De Vennootschap kan de door u verstrekte persoonsgegevens delen met derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgezonden aan derden die buiten de EER zijn gevestigd, dan zal de Vennootschap zich ertoe inzetten gepaste maatregelen te nemen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven, in overeenstemming met geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tenzij anders aan u gemeld, vinden eventuele doorgiften van uw persoonsgegevens naar derden buiten de EER plaats op basis van een adequaatheidsbesluit of op basis van standaardcontractbepalingen van de EU (een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd via de hierna vermelde contactgegevens).

 1. Proportionaliteit en bewaring van gegevens

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

De Vennootschap stelt op basis van de volgende bewaarcriteria vast hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard:

 • de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld (zoals hiervoor is vermeld);
 • de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving.
 1. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht (behoudens de voorwaarden en uitzonderingen in toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) om:

 • inlichtingen bij de Vennootschap in te winnen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en naar aanleiding daarvan een afschrift van uw persoonsgegevens te ontvangen;
 • te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of verwijderd;
 • te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, of tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • te verzoeken om ontvangst in een machineleesbare vorm van de door u aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens, of te verzoeken dat die persoonsgegevens in een machineleesbare vorm aan een andere organisatie worden doorgezonden; en
 • een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen indien uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, of indien u schade heeft ondervonden als gevolg van een ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens.

Hiertoe kunt u contact met de Vennootschap opnemen, meer in het bijzonder met de afdeling juridische zaken van de Vennootschap, door een e-mail te sturen naar privacyNL@cooperconsumerhealth.com. De afdeling juridische zaken neemt uw verzoek in behandeling, beoordeelt dit verzoek en onderhoudt contact met u.

Indien u de optie wordt geboden uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen dit niet te doen. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal de Vennootschap overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen die keuze respecteren. Als gevolg hiervan kan de Vennootschap mogelijk niet de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden zoals genoemd in paragraaf 3 ‘Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens’.

De Vennootschap zet zich ervoor in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging, onbedoeld verlies en tegen wijzigingen, toegang en iedere andere vorm van ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

9.1 Algemeen

Om de navigatie op de website mogelijk te maken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Vennootschap gebruikmaken van cookies en andere diensten om het verkeer op deze website te analyseren.

Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde website worden opgevraagd. Het cookie kan alleen gelezen worden door de website die het heeft gemaakt en niet door andere websites. De meeste cookies zijn alleen geldig voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen informatie waardoor er telefonisch, per e-mail of per post contact met u kan worden opgenomen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt echter op uw browser instellen dat u een melding ontvangt als een cookie wordt geplaatst of ter voorkoming van het plaatsen daarvan.

9.2 Soorten cookies

De Vennootschap kan een of meer van de volgende soorten cookies plaatsen:

 • cookies die nodig zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld door een bezoeker toe te staan verbonden te blijven met zijn account;
 • cookies die volgen hoe deze website wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te kunnen genereren zonder de identiteit van individuele gebruikers van deze website vast te stellen;
 • cookies die nodig zijn voor het goed en efficiënt functioneren van deze website, waaronder cookies waarmee de website uw voorkeuren kan opslaan;
 • cookies die het gedrag van gebruikers van deze website volgen om deze gebruikers gerichte advertenties te tonen, aanbiedingen te doen of op de hoogte te brengen van acties op andere websites.

9.3 Als u geen cookies wilt

Door gebruik te maken van deze website geeft u de Vennootschap standaard toestemming om cookies op uw computer te plaatsen. Als u niet wilt dat deze website cookies op uw computer plaatst, heeft u de mogelijkheid om cookies te blokkeren (bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen naar weiger alle cookies) en/of de cookies te verwijderen die al op uw computer zijn geplaatst.

Houd er wel rekening mee dat een aantal functionaliteiten op deze website mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u de cookies uitschakelt.

 1. Scheidbaarheid

Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid en blijft dit overige deel onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van dit Beleid verwijderd.

 1. contact

Voor verzoeken of vragen aan de Vennootschap met betrekking tot deze website en/of dit Beleid kunt u een e-mail sturen naar privacyNL@cooperconsumerhealth.com.

 1. toepasselijk recht

Op deze website, de content daarvan en het Beleid is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechters van Amsterdam, Nederland.